من خوف این را دارم امروز و خدایا به فریاد اسلام برس امروز…
که مکتب ما منحرف جلوه داده شود یا از اعمال من و شما یا از اعمال کمیته‌ها یا از اعمال دادگاه‌ها یا از اعمال ادارات و وزارتخانه‌ها و امثال ذلک.
رژیم سابق خطری نداشت اگر معممی در رژیم سابق یک کار خلاف می‌کرد می‌گفتند این ساواکی است، این درباری است.
امروز که ساواک در کار نیست و همه دفن شدند، اگر از شما آقایون یک چیزی صادر بشود، میگن جمهوری اسلامی این است… مکتب ما متزلزل می‌شود
 

 

توسط مدیر