اگر قضات به صورتی عمل کنند که مردم کم‌کم شک کنند، آن روز است که باید فاتحه را بخوانیم.
خطر بزرگ اینست که امروز احتمال می‌رود برای ما باشد اینست که یک وقت ملت از حکومت برگردد
اگر دولت با مردمی که در صحنه بودند کاری بکند که اینها را ناراضی کند، از حیث اینکه مالیات‌ها را بدون وجه زیاد کند، جرم برای تاخیر مالیات بدونه وجه، از اینکه بدون وجه جریمه برای برخی مسایل قرار دهد و همینطور قضاتی که در اطراف هستند اگر خدای نخواسته طریقشون رو یک نحوی قرار دهند که مردم کم‌کم شک در اینها بکنند آن روز است که برای ما مصیبت پیش می آید. آن روز است که باید فاتحه را بخوانیم.
شما گمان نکنید که قدرت نظامی شما را نگه داشته است،
اگر دولت هم بخواهد اینطور مشی را ادامه دهد و مردم و بازار را در فشار قرار بدهد، بداند که فاتحه آن دولت هم خوانده خواهد شد.
جلب نظر مردم از اموری است که لازم است، پیغمبر اکرم دنبال این بود که مردم را جلب کند ، شما و ارتش و دولت و پاسدارها هم باید دنبال همین باشد.
شما گمان نکنید که قدرت نظامی شما را نگه داشته است، قدرت ایمان شما را نگه داشته است و پشتیبانی ملت‌. این پشتوانه را باید حفظ کنید، اگر این پشتوانه از دست برود همه ما از بین خواهیم رفت و اسلام هم دستخوش مسایل دیگر می‌شود.

توسط مدیر